Kulturno društvo Žarek Dolenja vas

Na pobudo ge. Jožice Vogrinc in ge. Mire Damjanovič iz Pesjega  je bil 27. aprila 1998 sestanek krajanov, ki so bili pripravljeni delovati v društvu, in sicer v mešanem pevskem zboru. Prisotnih je bilo 37 krajanov in sprejet je bil sklep o ustanovitvi Društva Mešani pevski zbor Žarek Dolenja vas.

Za vodenje zbora smo pridobili Matejo Rožman iz Kapel in začeli smo z rednimi tedenskimi vajami v gasilskem domu v Dolenji vasi. Pogoji za delovanje zbora so bili slabi; sedeli smo na »fosnih«, ko pa je nastopila zima, smo imeli vaje pri članu zbora Francu Planincu v Pesjem, v garaži njegove stanovanjske hiše. Do oktobra 1998 smo delovali kot skupina občanov, 23.10.1998 pa smo se registrirali kot Društvo Mešani pevski zbor Žarek Dolenja vas. Ker je društvo razširilo dejavnost še na druga področja delovanja, se je 5. maja 2003 preimenovalo v Kulturno društvo Žarek Dolenja vas.

Še istega leta smo nastopili na Libni na občinski  prireditvi ob dnevu državnosti in poželi velik aplavz in navdušenje. V istem letu smo imeli še nekaj drugih nastopov, in sicer ob krajevnem prazniku 15. avgustu, ob dnevu delavcev v kulturi v Kulturnem domu v Krškem, obiskali smo oskrbovance doma starejših občanov v Krškem in jim pripravili nastop, 27. 12. 1998 pa smo gostovali na Božičnem koncertu v Kapelah. V januarju 1999 smo priredili prvi koncert v Dolenji vasi, kjer smo gostili MPZ Kapele, dekliški oktet iz Kapel, instrumentalni kvartet iz Kapel ter učence Glasbene šole Krško.

Kmalu se je med člani društva pokazal interes po delovanju še v drugih oblikah kulturnega ustvarjanja, smo začeli z ustanavljanjem sekcij. Tako je bila leta 1998 ustanovljena literarna sekcija »Sanje«, katere mentorica je bila Jožica Vogrinc. Istega leta je bila ustanovljena sekcija ročnih del »Okras«, ki je za Veliko noč pripravila svojo prvo razstavo ročnih del in pirhov. Mentorica je bila Mimica Molan iz Dolenje vasi. V jeseni 1999 je vodenje MePZ prevzela Mira Dernač Hajtnik iz Brestanice. Že naslednje leto je bila ustanovljena sekcija Ljudskih pevcev »Ajda«, katere mentor je bil Niko Bogovič. Prvič so nastopili na 1. srečanju ljudskih pevcev občine Krško 27. 2. 2000 v Brestanici. Leta 2001 je bila ustanovljena dramska sekcija »Veseli oder« z mentorico Jožico Vogrinc. Sekcija je imela prvo predstavo 25. marca 2001 v Dolenji vas, in sicer komedijo »Flauzarce«, katere avtor scenarija in režiser je bila mentorica sekcije, Jožica Vogrinc. Na prireditvi ob dnevu žena leta 2002 se je občinstvu prvič predstavila sekcija ljudskih godcev »Lumperklafete«.

MePZ je leta 2002 zaradi pomanjkanja moških glasov prenehal z delovanjem, ženski glasovi pa so ustanovili sekcijo ŽPZ Prepelice. Vodja sekcije je bila Mira Damjanovič, zborovodkinja pa Mira Dernač Hajtnik. K zboru so se priključile tudi pevke, ki živijo izven krajevne skupnosti Dolenja vas.

Leta 2003 se je zaradi prostorske stiske v obstoječem gasilskem domu v Dolenji vasi sekcija ročnih del odločila za ustanovitev lastnega društva in delovanje prestavila v obnovljene prostore železniške postaje Libna.

Vse sekcije društva uspešno predstavljajo dejavnosti društva tako v domačem kraju kot tudi širše in vsako leto sodelujejo na prireditvi ob krajevnem prazniku KS Dolenja vas. V društvu aktivno deluje čez štirideset članov. Veliko članov deluje hkrati v dveh in več sekcijah. Člani društva se redno udeležujejo raznih izobraževanj in delavnic, ki jih prirejata JSKD in ZKD. Društvo je odprto za nove člane za delovanje v vseh sekcijah. Naša želja je, da v svoje vrste pritegnemo tudi mlajše krajane.

ŽPZ Prepelice se vsako leto udeleži revije odraslih pevskih zborov Posavja »Pesem Posavja«, pripravlja samostojne koncerte v domačem kraju in tudi drugje ter sodeluje na drugih prireditvah. Članice zbora, ki jih je trenutno 20, imajo redne tedenske vaje, po potrebi oz. pred nastopi pa tudi pogosteje. Enkrat letno se članice dobijo na intenzivnih vajah. Zboru s svojimi strokovnimi nasveti pomaga prof. Marjetka Podgoršek Horžen. Druži jih veselje do zborovskega petja ter želja po aktivnem preživljanju prostega časa.

Ljudski pevci »Ajda« vsako leto pripravijo srečanje ljudskih pevcev in godcev v domačem kraju, se udeležijo občinskega srečanja ljudskih pevcev in godcev, večkrat so se uvrstili tudi na regijsko srečanje, leta 2005 pa na državno srečanje ljudskih pevcev in godcev. Udeležba na državnem srečanju jih je vzpodbudila, da so januarja 2006 posneli zgoščenko »Fantje le zgodaj vstajajte«, na kateri je 18 pesmi. Cilj skupine je ohranjanje ljudskega petja naših dedkov in babic in prenašanje ljudskega izročila na mlajši rod. V skupini je 6 pevk in 7 pevcev, ki imajo vaje enkrat tedensko ter dodatno pred vsakih nastopom. Skupina ima veliko nastopov.

Dramska sekcija »Veseli oder« vsako leto na oder postavi po eno izvirno komedijo, katere avtorji so člani sekcije. Po predstavitvi domačemu občinstvu (najmanj dve predstavi zaradi premajhnega prostora v domačem gasilskem domu in velikega zanimanja), sekcija odigra predstavo tudi v drugih krajih. Leta 2005 so se s komedijo »Kdo spet trka« uvrstili na medobmočno srečanje gledaliških skupin. V skupini deluje 10 članov, ki imajo intenzivne vaje od zgodnje jeseni do izvedbe premiere, ki je običajno v decembru. Sekciji s strokovnimi nasveti pomaga dramski igralec, g. Slavko Cerjak.

Literarna sekcija »Sanje« –  članice objavljajo svoje prispevke v časopisih, lastne pesmi in prozo prebirajo na prireditvah in  prireditve tudi povezujejo.

Društvo je neprofitna organizacija, katere osnovni namen je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanje kulturnih ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in izobraževanje ter posredovanje in varovanje kulturnih vrednot. Člane med seboj povezuje tudi prijateljstvo in želja po druženju in skupnem preživljanju prostega časa.

Predsednica društva je Mira Damjanovič, ki je bila predsednica tudi prva dva mandata in bila tudi ena od pobudnic za ustanovitev društva. Podpredsednik društva je Miha Planinc, blagajničarka je Mateja Jesenšek, tajnica pa Zdenka Gorišek. Vsaka sekcija ima svojega vodjo. Že PZ Prepelice vodi Mira Damjanovič, ljudske pevce Ajda vodi Irena Stergar, dramsko sekcijo Boris Sternad in literarno sekcijo Marinka Volčanšek.

Društvo ima enkrat letno zbor članov, na katerem sprejme poročilo o delovanju društva v preteklem letu in plan dela za naslednje leto. Stalna naloga društva je delovanje na različnih področjih kulturnega ustvarjanja, pritegniti k sodelovanju čim večje število krajanov in drugih zainteresiranih, organizacija kulturnih prireditev v kraju, gostovanje na prireditvah v drugih krajih ter organiziranje seminarjev in delavnic.  

Delovanje društva se financira iz sredstev Občine Krško na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Krško, nadalje iz donatorskih in sponzorskih sredstev za posamezne projekte ali nakup opreme in iz sredstev članarine.  

Društvo nima lastnih prostorov za delovanje. Vaje in nastopi potekajo v gasilskem domu v Dolenji vasi, ki nam jih daje v uporabo Gasilsko društvo Dolenja vas. Posamezne koncerte prirejamo tudi v podružnični cerkvi Sv. Matere božje v Dolenji vasi. Strošek ogrevanja gasilskega doma je nase prevzela Krajevna skupnost Dolenja vas, ki delovanje društva tudi vseskozi podpira in vzpodbuja. Prireditve društva so dobro obiskane in nemalokrat se zgodi, da je gasilski dom premajhen, da bi lahko sprejel vse, ki bi se želeli udeležiti prireditev. Z velikim veseljem pričakujemo začetek gradnje večnamenskega doma, v katerem bo prostor za vaje dobilo tudi Kulturno društvo Žarek Dolenja vas. Dvorana v novem večnamenskem domu bo sprejela večje število ljudi, načrtovan pa je tudi dvignjeni oder, kar bo posebej velika pridobitev za uprizarjanje del dramske sekcije Veseli oder.

Kulturno društvo Žarek bo prihodnje leto praznovalo 10 obletnico delovanja, na kar se že pospešeno pripravljamo. Vizija delovanja društva je delovanje vseh sekcij in ustanavljanje tudi novih, predvsem na pobudo mladih, dvigniti nivo kulturnega utripa v kraju in pridobiti k sodelovanju čimveč krajanov. Prepričani smo, da bomo v boljših pogojih za delo v novem večnamenskem domu še uspešnejši, kjer bomo lahko predstavili rezultate svojega delovanja v lepših in udobnejših prostorih tudi večjemu številu obiskovalcev.

Mira Damjanovič
Predsednica društva

V Dolenji vasi, 10. 12. 2007

Scroll to Top