Naselja in vasi

NASELJA IN VASI V KS DOLENJA VAS

Občino Krško sestavlja 16 krajevnih skupnosti, v okviru katerih spada Krajevna skupnost Dolenja vas pri Krškem med manjše podeželske. Dolenja vas je središče krajevne skupnosti in ima okoli 930 prebivalcev v vaseh Dolenja vas, Stari Grad, Libna in Pesje. Razprostira se severno in južno od regionalne ceste Krško–Brežice. Skozi krajevno skupnost Dolenja vas poteka tudi mednarodna železnica. Železniška postaja Libna, ki je namenjena le za potniški promet, je lepo urejena z odprtim peronom.

Severno od Dolenje vasi med Libno in Čelami se razprostira obsežna gozdna površina Črna mlaka. To področje je nasičeno z neoporečno pitno vodo. Od tu je zagotovljena vodna oskrba vseh krajanov, pa še je nekaj neizkoriščene vode, ki se zliva v Dolenjevaški potok. Črna mlaka je poznana kot vabljivo gobarsko rastišče, skozi pa vodijo pešpoti na Zdole. Na zunanjem robu naselja se ohranja in pri novih pozidavah pogojuje zasaditev sadnega drevja krajinskega značaja. Ob potoku ki teče skozi naselje, se varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer je uničena, je potrebna ponovna zasaditev. Značilen oblikovani element v naselju so tudi posamezna drevesa s svojo krajinsko estetsko vrednostjo, ki se varujejo. Ob levem voznem pasu regionalne ceste v smeri proti Brežicam se skozi naselje pogojuje nasad lipovega drevoreda.

Kmetijska dejavnost ne pomeni več glavni vir dohodka. Sadjarstvo je z intenzivnimi sadovnjaki najpomembnejši kmetijski program, ki ima še možnosti širitve. Libna in Čele sta vinorodni okoliš v krajevni skupnosti, kjer se prideluje dobro vino.

Dolenja vas

Dolenja vas je eno gručastih naselij, ki se vrste med Vidmom in Artičami na štajerski strani Save proti Brežicam. Na strmem kremenčastem griču se nad strehami dolenjevaških hiš ponosno dviga Marijina cerkev s strmo konico visokega zvonika. Včasih je bila struga Save prav pod cerkvijo in menda, kakor so pripovedovali stari ljudje, naj bi bil tu brod, ki je vozil na kranjsko stran. Sledovi struge, ki se je kasneje premaknila nižje, so še vidni. Vaško središče, ki je tudi središče krajevne skupnosti, je bilo leta 1995 prenovljeno. V tem središču, ki ga mimoidoči ne more spregledati, stoji spomenik izgnancem 1941-1945, vaški vodnjak in kapelica. V bližini je tudi novo zgrajeni večnamenski dom, ki se uporablja za delo društev, zbore krajanov, predstave in ostale družabne prireditve.

Stari Grad

Stari Grad je naselje ob cesti Krško–Brežice in na gornji planoti zaselek Marof. Ob cesti stoji cerkev sv. Miklavža iz leta 1627. Ime vasi Stari Grad pove, da je nad vasjo nekoč stala graščina. Morda tista, ki so jo imeli v lasti že salzburški škofje, ko so dobili v posest zemljišča pri Brežicah. Z zgodovino tega gradu je povezana tudi zidava cerkve v Dolenji vasi. To naj bi pozidali, kakor pove izročilo, leta 1627 v spomin na kugo. V istem letu je bila pozidana tudi cerkev sv. Miklavža v Starem Gradu.

Libna

Libna je zeleni hrib z vrhom 354 m nadmorske višine. Južna pobočja so zasajena z vinsko trto. Na vrhu Libne stoji cerkev sv. Marjete (z baročno kapelo svete Ane) iz leta 1580. Postavljena naj bi bila na mestu nekega poganskega svetišča, verjetno staroslovanskega, saj ima ime Libna slovanski izvor- v starejši literaturi poimenovana tudi Libenska gora (Laibenberg).. Pri Libenšku na Libni naj bi se ob kmečkih uporih zbirali vodje punta in pod lipo pri kamniti mizi, ki še danes stoji, načrtovali boj za staro pravdo. V njeni bližini je lovski dom Lovske družine Videm. Od tu je enkraten pogled na Krško polje, Gorjance do Novega mesta in Zagreba. Libna je bila poseljena že pred več tisoč leti. Poseljevali so jo Iliri in Kelti.

Pesje

Pesje je gručasto lepo naselje nad železniško progo.  Nahaja se v ravninskem predelu krajevne skupnosti, kjer je poudarek na kmetijski pridelavi. Obnovljen je vaški vodnjak in razpelo med starima lipama.
Scroll to Top