Športno društvo Dolenja vas

Prvi zametki organiziranega športnega življenja v sedanji KS Dolenja vas, po spominjanju domačinov, segajo v daljna leta 1958/59. V bližini sedanjega Športnega centra so si takratni mladinci zgradili igrišče za odbojko s peščeno podlago in igrišče za nogomet, nedoločene velikosti, kolikor je pač dopuščal teren.

Posipan je bil z ostanki izgorelega premoga – tako imenovanem lešem. Goli so bili seveda leseni, vsakokrat različne oblike, to pa zaradi sprememb na lesu, posledic vremenskih vplivov. Starejši krajani so si pa na dvorišču domačina naredili balinarsko igrišče. Uporabljali so lesene krogle.

V naslednjih letih so bila ta igrišča zaradi vse večje potrebe po gramozu  uničena, Mladinska organizacija v Dolenji vasi pa je pod predsedovanjem Molan Henrika leta 1971 naročila in plačala izravnavo ostalega dela parcele, ki ni bila tako zanimiva za izkop gramoza. Dela je opravilo GG Brežice, ki je tudi odstopilo travnik v bližini, za potrebe Nogometnega kluba Dolenja vas, ki je takrat začel z delovanjem in potem igral v tedanji Celjski podzvezi. To igrišče je imelo že kar pravo obliko in primerno velikost za treninge, uradne tekme je pa Nogometni klub igral na igrišču Celulozarja v Krškem.

Na tej poravnani parceli so pa starejši domačini pod vodstvom pokojnega Dimec Franca leta 1977 začeli z urejanjem balinišča. Leta 1981, ob prihodu s služenja vojaškega roka Stibrič Jožeta, se je pa začela z veliko vnemo in prizadevanjem tudi ostalih krajanov izgradnja ostalih igrišč. Vtem letu se je postavila betonska ograja ob balinišču, v letu 1983 so se pričele priprave in navoz gramoza za obstoječe rokometno in malonogometno igrišče. Leta 1985 se je igrišče asfaltiralo. Finančno pomoč so prispevala Krška podjetja,dela so se opravljala prostovoljno. Ostalo infrastrukturo, kandelabre, reflektorje, kable so pa prizadevni posamezniki na različne načine pridobili po svojih delovnih organizacijah.

Leta 1989 se je sezidala klet, ki je bila osnova za  poznejšo izgradnjo klubskih prostorov z bifejem.

V letu 1990 se je pričelo z izgradnjo tenis igrišča in tudi zaključkom.

V letu 1993 se je začela izgradnja klubskih prostorov in bifeja, zaradi sprememb v funkcioniranju države, brez gradbenega dovoljenja, ki se naj bi  po zagotovilih pristojnih pridobilo v kratkem času, je pa to bil zelo dolgotrajen postopek. Leta 2002 je bilo dovoljenje izdano, lastništvo vknjiženo v zemljiško knjigo in zadeva zaključena.

Za izvedbo vseh del je bilo opravljeno na tisoče prostovoljnih ur.

Vsa igrišča se po zaslugi predsednikov sekcij, intenzivno uporabljajo, gostinski del pa je v najemu.

Od leta 1981, pa do 1999 je društvo vodil predsednik Stibrič Jože, od leta 1999 pa je predsednik Molan Henrik. V IO društva se pojavljajo večji del ista imena, z izjemo pridobivanja mlajših članov v organe upravljanja, ki jih volimo na tajnih volitvah vsaki dve leti. Članov društva je trenutno 136 in prihajajo iz vseh vasi krajevne skupnosti in tudi izven meja KS. Predsednik nogometne sekcije je Stibrič Jože, predsednik balinarske sekcije Turnšek Branko in tenis sekcije Lipar Mojmir. Predsedniki sekcij so stalni člani IO, ostale člane se pa voli vsaki dve leti.

Na igriščih se redno vršijo rekreacijska in tudi tekmovalna srečanja. Tako ima nogometna sekcija v letnem času dvakrat tedensko redno rekreacijo, igralci tenisa imajo vsakodnevne dvoboje, balinarji čez teden vadijo in rekreacijsko mečejo krogle, ob koncu tedna pa imajo ligaška tekmovanja. Redne so tudi tekme v nogometu med ekipama poročenih in samskih. Ker je večina članov in uporabnikov igrišč iz podeželja,kjer ima vsak prebivalec vrt in še kaj, se največ dejavnosti odvija v večernih urah ob razsvetljavi.

Po letu 2002, ko smo postali lastniki športnega centra, je želja po dograditvi novih igrišč vedno večji izziv.

Tako imamo v dolgoročnem planu namen zgraditi štiristezno balinišče z možnostjo pokritja, izgradnja igrišča za odbojko na mivki, igrišče za badminton, asfaltirati dovozno pot in nekaj parkirišč, zasaditi ciprese ob južnem delu športnega centra, postaviti tribune. Želja je veliko,motivira pa nas predvsem ugotovitev, da je naša krajevna skupnost živa, da se gradijo nove hiše, da se priseljujejo mlade družine, ki so zagotovilo za uporabo obstoječega in izgradnjo novega.

Izhajamo tudi iz ugotovitve, da se prebivalstvo čedalje manj giblje, domačih opravil je čedalje manj in potrebujemo objekte, kjer bo moč sproščati odvečno energijo in nabirati moči za vsakodnevne izzive. Prav tako nas motivira želja, da mladim omogočamo prostor, kjer se lahko sestajajo, ukvarjajo z športom in po možnosti izogibajo nevarnostim, ki prežijo nanje v tem potrošniškem svetu.

Predsednik ŠD Dolenja vas 
Molan Henrik 

Scroll to Top