ZAPISNIK 27.5.2010

  1. seje – 27.5.2010

Prisotni svetniki: Branimir Vodopivc, Karolina Arnšek, Jože Starc, Miha Planinc, Damjan Lapuh.

Odsoten: Matjaž Gomilšek, Bogdan Slak.

Gostje: Drago Gradišek, Alenka Laznik.

 Predsednik sveta g. Branimir Vodopivc pozdravi vse navzoče in poda predlog dnevnega reda.

Glede na to, da še ni bilo vseh svetnikov, je

–         podan predlog, da se 1. točka – Pregled in potrditev zapisnikov – prestavi na kasneje.

Ad 2 – sklep o ustanovitvi KS Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna

–         predsednik sveta pove, da smo prejeli dopis Varuha človekovih pravic, ker nismo pravočasno odgovorili na zahtevo Andreasa Repšeta (obravnavamo pod točko 6), tajnica pripomni, da je kopiranje zapisnikov s prilogami – dopisi – za osem let, dokaj veliko finančno breme za KS, čeprav je v dopisu rečeno, da se lahko finančni stroški zaračunajo

–         sklep sveta KS – negativen – glede ustanovitve nove KS smo že posredovali Občinskemu svetu Občine Krško, ta je potrdil ustanovitev nove KS, zato svet KS dopis sprejema kot informacijo.

Ad 3 – zaključna dela na večnamenskem domu in otvoritev

–         g. Vodopivc pove:«…. Da bo te dni, v petek ali ponedeljek, položen asfalt (dovoz do gasilskega dela op. p.), novost je ta, da sem našel financerja za tistih 340 m2 asfalta in da bo vse asfaltirano…..«

–         g. Planinc pravi, da je dobil informacijo, da financer ni zagotovljen, temveč, da bo CGP asfalt položil, ne pa tudi plačal.

–         Tajnica pravi, da je potrebno dobiti donacijsko pogodbo pred položitvijo asfalta ter zagotoviti 10. 000 € za dodatna dela pri zunanji ureditvi, ki so se pojavila, da bomo lahko dobili uporabno dovoljenje. Prav tako pa moramo opremiti prostore v domu, saj so do sedaj naročeni samo stoli za v dvorano ter izdelane okenske zavese.

Po burni razpravi in medsebojnem obtoževanju, g. Vodopivc pravi:« CGP bo asfaltiralo in za to ne bo računa…. To asfaltirano mora bit’ in bo.«

–         g. Vodopivc pove, da se bo za otvoritev doma postavil mlaj in je potrebno najti lokacijo

–         na pripombo tajnice, da je za vsa dodatna dela potrebno najprej zagotoviti finančna sredstva, g. Vodopivc pove, da vse kar ne bo narejeno do otvoritve doma, bo ostalo odprto za naprej in ne bo nikoli narejeno.

–         G. Vodopivc nadaljuje, da mora pred otvoritvijo doma, biti napisan red bodočega obnašanja ter da se je glede tega pozanimal v ostalih KS in se nato obrnil še na pravno službo Občine Krško. Ti so nam poslali dopis v katerem predlagajo, da se koristnikom da prostore z najemno pogodbo, kjer se določijo pogoji in obdobje najema. Pripraviti pa je potrebno tudi cenik za najem prostorov, kar pa bo možno šele potem, ko bodo znani obratovalni stroški.

–         G. Vodopivc pravi, da bo za naš krajevni praznik potrebno združiti moči, posamezniki kakor tudi vsa društva.

Nato nadaljuje, da KD Libna pričakuje, da dobi po delilniku svoj prostor, da pa bo v sedanjih prostorih na železniški postaji Libna še nadalje, vse dokler bo vodstvo SŽ to dovoljevalo. Z odhodom KD Libna, bo železniško poslopje brez nadzora in ponovno v istem stanju, kakor prej: zanemarjena okolica, razbita okna,…..

Ponovno pove, da bo v petek ali ponedeljek podjetje CGP položilo asfalt in bo za svojo donacijo dobilo najmanj zahvalo in nadaljuje, da ko bo to asfaltirano, ne rabimo potem nobenega dokumenta več.

–         pripomba ga. Laznik in g. Gradiška je, da za vsako donacijo rabimo pogodbo, da potem ne bo kakšnih računov

–         ga. Laznik ponovno poudari, da je potrebno poklicati na CGP in se dogovoriti za podpis donacijske pogodbe, ker so se časi spremenili, lahko se zamenjajo ljudje in se kasneje ne bo vedelo, kaj je bilo obljubljeno. Predsednik sveta, g. Vodopivc, obljubi, da bo to uredil

ter nato nadaljuje, da so za dom stoli naročeni, okenske zavese so narejene in se jih po čiščenju prostorov obesi. Parket v dvorani je potrebno pogledati ali se je že posušil in poravnal ter potem naprej ugotavljati ali bo potrebno samo brušenje parketa ali pa zamenjava (parket se je čez zimo dvignil). Določiti je potrebno mesto, kje bodo stali simboli: zastave – mogoče kar na balkonu in pa tudi, kje bo mlaj.

–         ga. Laznik poudari, da gredo zunanja dela proti koncu: cisterna za plin je vgrajena, postaviti je potrebno še ograjo, prav tako je narejenih nekaj testov, naročiti pa bo potrebno plin, da se naredi še končni testni zagon. Naročen in v izdelavi je PID, prav tako je naročen geodetski posnetek celega objekta. Objekt se razdeli na tri dele kot etažna lastnina (KS, gasilci in stanovanjski del), uporabno dovoljenje se pridobiva brez stanovanjskega dela. Pridobiti bi bilo potrebno še donacijska sredstva za odrsko zaveso in opremo prostorov, ostaja pa še problem požarne vode (je v reševanju).

– Praznovanje KS:

  • Zaprosilo g. Vodopivca, da David in Julija Laznik sodelujeta pri programski točki – ga. Laznik pove, da so takrat na dopustu
  • G. Gradišek sprašuje, kje bo program potekal – zunaj ali notri in potem predlaga, da je po maši otvoritev doma – rezanje traku in potem krajši ogled prostorov (cca 20 min), potem pa bi se program lahko odvijal na odru: glasbene točke, skeč, govor
  • Pred in po rezanju traku bi mogoče bile fanfare (možnost je, da so potem naš zaščitni znak pri proslavah)
  • Skušal bo dobiti ljudi za godbo (čas dopustov)
  • Na odru pa bi mogoče lahko nastopili še otroci iz GŠ (počitnice)
  • G. Vodopivc pravi, da se postavi še mlaj za odprtje doma (ga. Arnšek se posvetuje z g. Zvonkotom Bogovič)
  • Tajnica pove, da smo finančni plan za leto 2010 pripravljali skupaj in za praznovanje predvideli 4.000,00€.

Ad 4 – širitev ceste v Starem gradu – g. Vodopivc pove, da je na občini izvedel, da je projekt za širitev v izdelavi ter da bo širitev ceste izvedena istočasno z izvedbo kanalizacije, da pa je podal tudi zahtevo, da se istočasno reši tudi križišče za na Libno.

Seznani nas tudi z dopisom krajanov Starega Grada, naslovljenega na župana Občine Krško, z zahtevo oziroma vprašanjem začetka gradnje kanalizacije in širitve ceste ter ureditve križišča Stari Grad – Marof – Libna.

Ad 5 – g. Vodopivc pove, da je na občini podal na zapisnik zahtevo za odkup Držančevega zemljišča za širitev ceste in vaško središče

–         g. Planinc poda informacijo, da je za odkup tega zemljišča zainteresiran tudi sosed, da si lahko prestavi vrt, del svoje zemlje pa odstopi za širitev ceste

Sklep: poslati dopis na Občino Krško, Oddelek za okolje in prostor ter oddelek za komunalno infrastrukturo

Ad 6 – seznanitev z zahtevo g. Repšeta in Informacijske pooblaščenke – g. Repše zahteva kopije zapisnikov z dopisi za 2 mandata – to je za osem let

Sklep: ker KS nima svojega fotokopirnega stroja, poiskati najcenejšo varianto za kopiranje zahtevane dokumentacije (poslati dopis g. Repšetu in v vednost Informacijski pooblaščenki)

Ad 7 – g. Lapuh pove, da so dali prijavo na policijo zaradi novih smeti – črno odlagališče – v Spodnjem Starem Gradu

–         KD Libna – prošnja za finančno pomoč

Sklep: donacije društvom za letošnje leto niso predvidene

–         ureditev ceste do Koprivnika – dopis Medobčinskega inšpektorata

Sklep: poslati dopis – odgovor, v vednost Občina Krško (prometni znak – višina propusta)

 (dopisi so priloga zapisnika)

 Zapisala:

Marjana Planinc

Scroll to Top